Publikace

Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry (dříve Český národní komitét pro vlastnosti vody a vodní páry) se podílela na těchto publikacích pro odbornou veřejnost:

 

Molliérův h-s diagram vody a vodní páry včetně diagramů tlak-entalpie (p-h) a teplota-entropie (t-s) podle průmyslové formulace IAPWS-IF97

Klomfar J., Academia Praha, 2005. ISBN 80-200-1323-7, EAN-9788020013231

 

Autorizovaný software pro termodynamické vlastnosti vody a páry

Mareš R., Šifner O., Energetické stroje 2002: proudění a sdílení tepla. Plzeň: ZČU v Plzni FS KTT, 2002, s. 49 – 54, ISDN 80-7082-869-2.

 

Mezinárodní standardy pro výpočet termofyzikálních vlastností vody a páry

Šifner, Oldřich ; Mareš, R. Energetické stroje 2002: proudění a sdílení tepla. Plzeň: ZČU v Plzni FS KTT, 2002, s. 75 – 80. ISBN 80-7082-869-2.

 

Sborník „Výpočty termofyzikálních vlastností vody a páry podle standardů Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry - IAPWS

 

Šifner O., Mareš R., Český národní komitét pro vlastnosti vody a vodní páry, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha 2001 (ISBN 80-85918-63-3).

Obsahuje přehled kritických konstant podle ITS-90, stručnou informaci o průmyslové formulaci IAPWS-IF97, zjednodušené vztahy pro výpočet termodynamických vlastností na mezi sytosti, rovnice pro povrchové napětí, statickou dielektrickou konstantu, index lomu, tepelnou vodivost a dynamickou viskozitu podle nových či revidovaných dokumentů zohledňujících nové formulace termodynamických vlastností a teplotní stupnici ITS-90. Uvedeny jsou kontrolními data pro ověření programu, tabulky termodynamických vlastností na mezi sytosti podle IF-97, transportních vlastností, Prandtlova čísla, povrchového napětí, statické dielektrické konstanty a indexu lomu pro čtyři charakteristické vlnové délky na mezi sytosti a v jednofázové oblasti. Součástí sborníku je disketa se spustitelnými programy výpočtu uvedených veličin. Na disketě je dále uvedena autorizovaná verze výpočtových podprogramů vybraných termodynamických funkcí průmyslové formulace IAPWS-IF97 ve zdrojovém kódu (FORTRAN 77). Program umožňuje přímý výpočet vybraných základních funkcí v celém rozsahu platnosti IF97 v závislosti na (p,T), v oblastech 1, 2, 5 a Gmeta (doplňková rovnice pro metastabilni oblast), zpětných funkci v závislosti na (p,s) a (p,h) v oblastech 1 a 2. V oblasti 3 jsou základní funkce zadávány parametry (v,T). Oblast 4 se týká meze sytosti. Jednotlivé bloky funkcí mohou byt zabudovány do programu uživatele. Přílohou je Mollierův h-s diagram vody a vodní páry.

 

Seminář „Výpočty termofyzikálních vlastností vody a páry podle standardů Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry - IAPWS“, 2001

Více informací

 

Proceedings of Symposium on Processes in Steam and Material Protection in Power Plants

Editor: Šifner O., Sborník 2000 IAPWS Prague Annual Meeting, Sept. 6, 2000, Czech Republic, ISBN 80.85918-56-0
Sborník obsahuje v angličtině inaugurační přednášku Dr.Andrezeje Anderko z OLI Inc. k IAPWS Helmholtz Award na téma „Modelování transportních vlastností elektrolytických roztoků v širokém rozsahu koncentraci a teplot“ a 13 dalších přednášek předních odborníků o kondenzaci a nukleaci, vlivu organik na provoz parních turbín, o výsledcích spektroskopických studií rovnováhy Cu II - NH3 při teplotách do 250 °C, zdrojích koroze v LP turbínách, chemii cyklů s HRSG a některých výsledcích provozních měření. Přílohou je stručná historie mezinárodní spolupráce ve výzkumu a standardizaci termofyzikálních vlastností vody a páry.

 

Mollierův h-s diagram vodní páry podle průmyslové formulace IAPWS-IF97

Mareš R.,Červený P.: VUT Brno, VUTIUM Press, 1999. ISBN 80-214-1226-6
Obsahuje pětibarevný h-s diagram formátu B2+, s = 5.3 až 9.5 kJ/kg.K; h = 1750-4200 kJ/kg počítaný podle průmyslové formulace IAPWS-IF97.

 

Parní tabulky - Steam Tables IAPWS-IF97

Mareš R., Šifner O., Kadrnožka J., Nakladatelství VUT Brno – VUTIUM, Brno 1999. ISBN 80-214-1316-6
Klasický typ parních tabulek s česko-anglickým textem, který kromě termodynamických vlastností počítaných podle nové mezinárodně přijaté průmyslové formulace IAPWS-IF97 uvádí i zkrácené tabulky tepelné vodivosti a viskozity podle revidovaných formulací IAPWS. Znění formulací není uvedeno. Publikace je doplněna h-s diagramem formátu B2+.

 

Sborník semináře: Nová mezinárodní formulace termodynamických vlastností vody a vodní páry pro průmyslové účely IAPWS-IF97

Český národní komitét pro vlastnosti vody a vodní páry, ÚT AV ČR, únor 1998.
Stručné informace o IAPWS, CZ NC PWS, přehled dokumentů a směrnic vydaných IAPS a IAPWS, obecné pojednání o IAPWS-IF97, adresář a soubory autorizované diskety, komentář k demonstračnímu programu, rámcové rozdíly mezi IFC-67 a IF97 a úplný překlad průmyslové formulace IAPWS-IF97, která umožňuje vytvoření i kontrolu vlastního programu. Součástí sborníku je disketa s naprogramovanými funkcemi a demonstrační program.

 

Mollierův h-s diagram vody a vodní páry

Klomfar J., Šifner O., ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, Praha 1997; ISBN 80-200-0653-2
H-s diagram formátu B2+, s = 5.0 až 9.5 kJ/kg.K; h = 1600-4200 kJ/kg a diagramy logp --h a T-s formátu A4, počítané podle formulace IAPWS-95.

 

Mezinárodní standardy termofyzikálních vlastností vody a vodní páry; Zkrácené parní tabulky do 1000 oC a 1000 MPa

Šifner O., Klomfar J., ACADEMIA Praha, Studie AV ČR 1/1996. ISSN 0577 - 3652
Obsahuje novou formulaci termodynamických vlastností pro obecné a vědecké použití - IAPWS-95. Rovnice meze sytosti (rovnováha kapalina-pára); křivek tání a sublimace, povrchového napětí, rozpustnosti síranu sodného ve vodných roztocích NaCl a H2SO4 od 250 °C do 350 °C. Součástí studie jsou tabulky termodynamických vlastností počítané podle vědecké formulace pro mez sytosti a jednofázovou oblast.

 

Termofyzikální vlastnosti obyčejné a těžké vody. Mezinárodní standardy a zkrácené parní tabulky.

Šifner O., Němec F., Academia Praha, Studie ČSAV 24/90, Praha 1990, ISSN 0577- 3652
Obsahuje stručnou historii mezinárodního výzkumu vodní páry i výzkumu v Československu, standardizované i nestandardizované vlastnosti podle stavu do konce roku 1989, které kromě části o těžké vodě byly revidovány nebo nahrazeny novými. Parní tabulky H2O jsou počítány podle již neplatné vědecké formulace IAPS-84 (H-G-K rovnice). Formulace D2O jsou dosud platné, včetně tabulek termodynamických a transportních vlastností z nich počítaných. Publikace je rozebrána.