Publikace

Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry (dříve Český národní komitét pro vlastnosti vody a vodní páry) se podílela na těchto publikacích pro odbornou veřejnost:

 

Molliérův h-s diagram vody a vodní páry včetně diagramů tlak-entalpie (p-h) a teplota-entropie (t-s) podle průmyslové formulace IAPWS-IF97

Klomfar J., Academia Praha, 2005. ISBN 80-200-1323-7, EAN-9788020013231

 

Mollierův h-s diagram vodní páry podle průmyslové formulace IAPWS-IF97

Mareš R.,Červený P.: VUT Brno, VUTIUM Press, 1999. ISBN 80-214-1226-6
Obsahuje pětibarevný h-s diagram formátu B2+, s = 5.3 až 9.5 kJ/kg.K; h = 1750-4200 kJ/kg počítaný podle průmyslové formulace IAPWS-IF97.

 

Parní tabulky - Steam Tables IAPWS-IF97

Mareš R., Šifner O., Kadrnožka J., Nakladatelství VUT Brno – VUTIUM, Brno 1999. ISBN 80-214-1316-6
Klasický typ parních tabulek s česko-anglickým textem, který kromě termodynamických vlastností počítaných podle nové mezinárodně přijaté průmyslové formulace IAPWS-IF97 uvádí i zkrácené tabulky tepelné vodivosti a viskozity podle revidovaných formulací IAPWS. Znění formulací není uvedeno. Publikace je doplněna h-s diagramem formátu B2+.

 

Mollierův h-s diagram vody a vodní páry

Klomfar J., Šifner O., ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, Praha 1997; ISBN 80-200-0653-2
H-s diagram formátu B2+, s = 5.0 až 9.5 kJ/kg.K; h = 1600-4200 kJ/kg a diagramy logp --h a T-s formátu A4, počítané podle formulace IAPWS-95.

 

Mezinárodní standardy termofyzikálních vlastností vody a vodní páry; Zkrácené parní tabulky do 1000 oC a 1000 MPa

Šifner O., Klomfar J., ACADEMIA Praha, Studie AV ČR 1/1996. ISSN 0577 - 3652
Obsahuje novou formulaci termodynamických vlastností pro obecné a vědecké použití - IAPWS-95. Rovnice meze sytosti (rovnováha kapalina-pára); křivek tání a sublimace, povrchového napětí, rozpustnosti síranu sodného ve vodných roztocích NaCl a H2SO4 od 250 °C do 350 °C. Součástí studie jsou tabulky termodynamických vlastností počítané podle vědecké formulace pro mez sytosti a jednofázovou oblast.

 

Termofyzikální vlastnosti obyčejné a těžké vody. Mezinárodní standardy a zkrácené parní tabulky.

Šifner O., Němec F., Academia Praha, Studie ČSAV 24/90, Praha 1990, ISSN 0577- 3652
Obsahuje stručnou historii mezinárodního výzkumu vodní páry i výzkumu v Československu, standardizované i nestandardizované vlastnosti podle stavu do konce roku 1989, které kromě části o těžké vodě byly revidovány nebo nahrazeny novými. Parní tabulky H2O jsou počítány podle již neplatné vědecké formulace IAPS-84 (H-G-K rovnice). Formulace D2O jsou dosud platné, včetně tabulek termodynamických a transportních vlastností z nich počítaných. Publikace je rozebrána.